Aspekty prawne, Porady dla deweloperów

Z czym wiąże się upadłość deweloperska?

0

Dla lepszej ochrony praw nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych ustawodawca wprowadził specjalny tryb przeprowadzania postępowania upadłościowego dotyczący deweloperów. Zgodnie z przepisami ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, deweloper definiowany jest jako podmiot będący przedsiębiorcą, który zawarł co najmniej jedną umowę deweloperską, o której mowa w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Oznacza to, że procedurę upadłości deweloperskiej można przeprowadzić wyłącznie w wypadkach, jeśli nabywcami lokali były osoby fizyczne kupujące mieszkanie lub dom. W przypadku lokali użytkowych stosuje się ogólne przepisy o upadłości, a nabywca tego lokalu nie podlega ochronie wynikającej z przepisów o upadłości deweloperskiej.

Business Graph

Deweloper, który stał się niewypłacalny i na bieżąco nie reguluje wymaganych zobowiązań, powinien wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Wniosek taki może zostać zgłoszony również przez wierzyciela. Jeśli spełnione są wszystkie przesłanki, sąd ogłasza upadłość firmy, co oznacza rozpoczęcie procedury upadłościowej. Jej celem jest zaspokojenie pretensji wierzycieli.

Przepisy ustawy wprowadziły istotne zmiany w tym postępowaniu. Odtąd bowiem, poza normalną powstaje także odrębna masa upadłościowa, z której w pierwszej kolejności zaspokojeni zostaną nabywcy lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, objęci danym przedsięwzięciem. W przypadku, gdy deweloper przeprowadza więcej niż jedną inwestycję, dla każdej z nich zostanie ustanowiona odrębna masa upadłościowa, a powstaje ona z następujących składników:

  • ze środków zgromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych,
  • z praw własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której realizowane jest dane przedsięwzięcie deweloperskie,
  • z dopłat wnoszonych przez nabywców lokali, w sytuacji gdy przedsięwzięcie jest kontynuowane po ogłoszeniu upadłości dewelopera.

Dzięki takiej konstrukcji przepisów nabywcy lokali i domów zostali postawieni w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ gdyby upadłość przebiegała na zasadach ogólnych, ich roszczenia zostałyby zaspokojone w dalszej kolejności, po roszczeniach innych wierzycieli uprzywilejowanych.

Ponadto ustawodawca dał nabywcom narzędzie w postaci nowego organu – zgromadzenia nabywców lokali mieszkalnych. Dzięki niemu właściciele mieszkań, czyli wszystkie osoby związane z danym deweloperem umową deweloperską, mają wpływ na przebieg postępowania upadłościowego, a w tym na podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości inwestycji. W drodze uchwały zgromadzenie może decydować o:

  • zaspokojeniu się ze środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym, o którym mowa w ustawie o ochronie praw nabywców,
  • kontynuowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego przez zarządcę, gdy upadłemu deweloperowi odebrano zarząd własny, bądź przez syndyka,
  • zawarciu układu likwidacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *